سفری خاطره انگیز به قطر
1 شب دوحه + 6 شب گوا + 1 شب دوحه