آموزش آژانس های همکار

قسمتهای مختلف فرم استاندارد ویزای شنگن نکته مهم: سعی کنید همواره از آخرین نسخه فرم شنگن استفاده کنید. برای گرفتن این نسخه به پست دوم همین تاپیک مراجعه فرمایید: 1) Surname (Family name) در این قسمت باید نام خانوادگی فعلی خود که در پاسپور…

ویژه آژانس های همکار

شرایط کنسلی آسمان:  کلاس های پروازی W, R, X, V, M, Q, N, Y, S, O,U  تا 30دقیقه قبل از پرواز با کسر 20 درصد ، از 30دقیقه قبل از پرواز به بعد 40 درصد می باشد. کلا س های پروازی D, I, Z تا 30 دقیقه قبل از پرواز با کسر 15 درصد ، از 30دقیقه قبل از پرواز به ب…