سفری خاطره انگیز به کوالا و پنانگ
4 شب کوالا +3 شب پنانگ