ویژه آژانس های همکار

شرایط کنسلی آسمان: 

کلاس های پروازی W, R, X, V, M, Q, N, Y, S, O,U  تا 30دقیقه قبل از پرواز با کسر 20 درصد ، از 30دقیقه قبل از پرواز به بعد 40 درصد می باشد.

کلا س های پروازی D, I, Z تا 30 دقیقه قبل از پرواز با کسر 15 درصد ، از 30دقیقه قبل از پرواز به بعد 30 درصد می باشد.

کلا س های پروازی L, H, K تا 30 دقیقه قبل از پرواز 30 درصد ، از 30دقیقه قبل از پرواز به بعد 60 درصد می باشد.

کلاس پروازی B هرگونه تغییر و یا استرداد در این کلاس های پروازی مجاز نمی باشد و هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.

در صورت تاخیر بیش از 2ساعت و ابطال پرواز توسط شرکت هواپیمایی بامهر فرودگاه و اصل بلیت کل مبلغ مسترد می گردد.

حضور مسافر 2 ساعت قبل برای پروازهاي داخلي و 3 ساعت قبل برای پروازهای خارجی در فرودگاه الزامي مي باشد.

پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی کیش ایر و زاگرس از ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد، ایران ایر، ایرتور، قشم ایر، معراج، نفت و آتا از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد و شرکت های هواپیمایی ماهان، تابان، آسمان، کاسپین و اترک از ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می گیرد.

شرایط کنسلی ماهان: 

کلاس های نرخی X, T, V, Q, P, R, Y تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز 10 درصد، تا 3 ساعت قبل از پرواز 30 درصد و پس از آن 50 درصد

کلاس نرخی L تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز 15 درصد، تا 3 ساعت قبل از پرواز 40 درصد و پس از آن 50 درصد

کلاس نرخی I تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز 20 درصد، تا 3 ساعت قبل از پرواز 40 درصد و پس از آن 50 درصد

کلاس نرخی N تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز 20 درصد، تا 3 ساعت قبل از پرواز 50 درصد و پس از آن 70 درصد

کلاس نرخی C تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز 30 درصد، تا 3 ساعت قبل از پرواز 40 درصد و پس از آن 70 درصد

کلاس نرخی U, W تا 3 ساعت قبل از پرواز 90 درصد و پس از آن 95 درصد جریمه می شوند.

در صورت تاخیر بیش از 2ساعت و ابطال پرواز توسط شرکت هواپیمایی بامهر فرودگاه و اصل بلیت کل مبلغ مسترد می گردد.

حضور مسافر 2 ساعت قبل برای پروازهاي داخلي و 3 ساعت قبل برای پروازهای خارجی در فرودگاه الزامي مي باشد.

پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی کیش ایر و زاگرس از ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد، ایران ایر، ایرتور، قشم ایر، معراج، نفت و آتا از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد و شرکت های هواپیمایی ماهان، تابان، آسمان، کاسپین و اترک از ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می گیرد.

شرایط کنسلی آتا: 

کلیه کلاسهای نرخی غیراز L تا ساعت 12 ظهریک روز قبل از پرواز 20 درصد.تا 3 ساعت قبل از پرواز 40 درصد و پس از آن 50درصد جریمه می گردد.

در صورت تاخیر بیش از 2ساعت و ابطال پرواز توسط شرکت هواپیمایی بامهر فرودگاه و اصل بلیت کل مبلغ مسترد می گردد.

حضور مسافر 2 ساعت قبل برای پروازهاي داخلي و 3 ساعت قبل برای پروازهای خارجی در فرودگاه الزامي مي باشد.

پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی کیش ایر و زاگرس از ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد، ایران ایر، ایرتور، قشم ایر، معراج، نفت و آتا از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد و شرکت های هواپیمایی ماهان، تابان، آسمان، کاسپین و اترک از ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می گیرد.

شرایط کنسلی کیش ایر: 

کلاس های پروازی J, C, Y, H, V تا 24ساعت قبل از پرواز 20 درصد و از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد 40 درصد جریمه میگردند.

کلاس های پروازی Q, M, N, L, O  تا 24ساعت قبل از پرواز 25 درصد و از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد 50 درصد جریمه میگردند.

در صورت تاخیر بیش از 2ساعت و ابطال پرواز توسط شرکت هواپیمایی بامهر فرودگاه و اصل بلیت کل مبلغ مسترد می گردد.

حضور مسافر 2 ساعت قبل برای پروازهاي داخلي و 3 ساعت قبل برای پروازهای خارجی در فرودگاه الزامي مي باشد.

پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی کیش ایر و زاگرس از ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد، ایران ایر، ایرتور، قشم ایر، معراج، نفت و آتا از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد و شرکت های هواپیمایی ماهان، تابان، آسمان، کاسپین و اترک از ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می گیرد.

 

شرایط کنسلی قشم ایر: 

کلیه کلاس های نرخی بجز N, R, K  تا 12ظهر سه روزقبل از پرواز  5 درصد ، تا 12 ظهر یک روزقبل از پرواز 10 درصد ، تا 30 دقیقه قبل از پرواز 30 درصد و پس از آن 50 درصد مشمول جریمه می گردد و کلاس های نرخی  N, R, K غیر قابل استرداد می باشد.

در صورت تاخیر بیش از 2ساعت و ابطال پرواز توسط شرکت هواپیمایی بامهر فرودگاه و اصل بلیت کل مبلغ مسترد می گردد.

حضور مسافر 2 ساعت قبل برای پروازهاي داخلي و 3 ساعت قبل برای پروازهای خارجی در فرودگاه الزامي مي باشد.

پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی کیش ایر و زاگرس از ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد، ایران ایر، ایرتور، قشم ایر، معراج، نفت و آتا از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد و شرکت های هواپیمایی ماهان، تابان، آسمان، کاسپین و اترک از ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می گیرد.

شرایط کنسلی نفت: 

کلیه کلاس های نرخی تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز 30 درصد ،تا 3 ساعت قبل از پرواز50 درصد و پس از آن 65 درصد جریمه می گردد.

در صورت تاخیر بیش از 2ساعت و ابطال پرواز توسط شرکت هواپیمایی بامهر فرودگاه و اصل بلیت کل مبلغ مسترد می گردد.

حضور مسافر 2 ساعت قبل برای پروازهاي داخلي و 3 ساعت قبل برای پروازهای خارجی در فرودگاه الزامي مي باشد.

پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی کیش ایر و زاگرس از ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد، ایران ایر، ایرتور، قشم ایر، معراج، نفت و آتا از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد و شرکت های هواپیمایی ماهان، تابان، آسمان، کاسپین و اترک از ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می گیرد.

شرایط کنسلی تابان: 

کلیه کلاس های نرخی  بجز U,H  تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز 20 درصد، تا 12ظهر یک روز قبل از پرواز 30 درصد، تا سه ساعت قبل از پرواز 40 درصد و از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد 50 درصد می باشد. کلاس های نرخی U, H غیر قابل استرداد می باشد.

در صورت تاخیر بیش از 2ساعت و ابطال پرواز توسط شرکت هواپیمایی بامهر فرودگاه و اصل بلیت کل مبلغ مسترد می گردد.

حضور مسافر 2 ساعت قبل برای پروازهاي داخلي و 3 ساعت قبل برای پروازهای خارجی در فرودگاه الزامي مي باشد.

پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی کیش ایر و زاگرس از ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد، ایران ایر، ایرتور، قشم ایر، معراج، نفت و آتا از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد و شرکت های هواپیمایی ماهان، تابان، آسمان، کاسپین و اترک از ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می گیرد.

شرایط کنسلی زاگرس:

کلاس های نرخی V,Y,K,H : هرگونه تغییر و یا استرداد در این کلاس های پروازی مجاز نمی باشد و هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد. بار مجاز همراه مسافر 15 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس های نرخی Q : از زمان صدور تا 24 ساعت قبل از پرواز با کسر 40 درصد تا 12 ساعت قبل از پرواز 50 درصد و از 12 ساعت قبل از پرواز به بعد 70 درصد قابل استرداد است. بار مجاز همراه مسافر 20 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس نرخی M : از زمان صدور تا 24 ساعت قبل از پرواز با کسر 30 درصد تا 12 ساعت قبل از پرواز 40 درصد و از 12 ساعت قبل از پرواز به بعد 50 درصد قابل استرداد است. بار مجاز همراه مسافر 20 کیلوگرم برای مسافر بزرگسال و کودک می باشد.

کلاس نرخی B, C : از زمان صدور تا 24 ساعت قبل از پرواز با کسر 20 درصد، تا 12 ساعت قبل از پرواز 30 درصد و از 12 ساعت قبل از پرواز به بعد 40 درصد قابل استرداد است. از بهای کوپن پروازی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر 20 کیلوگرم می باشد.

شرایط کنسلی ایران ایر: 

کلاس نرخی H, V, Y, C, J تا 12 ظهر یک روز قبل پرواز 20 درصد و پس از آن 40 درصد می باشد.

کلاس نرخی M, Q, O تا 12 ظهر یک روز قبل پرواز 30 درصد و پس از آن 60 درصد می باشد.

کلاس نرخی N , L غیر قابل استرداد می باشد.

در صورت تاخیر بیش از 2ساعت و ابطال پرواز توسط شرکت هواپیمایی بامهر فرودگاه و اصل بلیت کل مبلغ مسترد می گردد. 

حضور مسافر 2 ساعت قبل برای پروازهاي داخلي و 3 ساعت قبل برای پروازهای خارجی در فرودگاه الزامي مي باشد.

پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی کیش ایر و زاگرس از ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد، ایران ایر، ایرتور، قشم ایر، معراج، نفت و آتا از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد و شرکت های هواپیمایی ماهان، تابان، آسمان، کاسپین و اترک از ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می گیرد. 

:شرایط کنسلی هواپیمایی معراج

  1. از زمان صدورتا 4 ساعت قبل از پرواز 400000 ریال واز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد  600000 ریال   B,B1کلاس 

    از زمان صدورتا 4 ساعت قبل از پرواز 400000 ریال واز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد  500000 ریال H ,H1  کلاس

    از زمان صدورتا 4 ساعت قبل از پرواز 550000ریال واز 4 ساعت قبل از پرواز به بعد  700000 ریالY,Y1کلاس

    100% سوخت کامل  Pکلاس

دیدگاهتان را بنویسید